Staatssecretaris Klijnsma roept op tot het bevorderen van de Bbz

De Bbz (Besluit Bijstandregeling Zelfstandigen) is in 2004 in het leven geroepen. Bij het tienjarig bestaan van de Bbz in december 2014 zijn er een tweetal magazines gepresenteerd over de Bbz: een voor starters en een voor bestaande ondernemers:

In deze magazines staan inspirerende verhalen over mensen die mede dankzij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hun bedrijf hebben kunnen starten dan wel weer op de rails hebben gekregen of hebben weten te houden.

Jetta Klijnsma

Bij de presentatie heeft staatsecretaris Jetta Klijnsma ((Sociale Zaken en Werkgelegenheid)) gemeenten opgeroepen “nog meer zelfstandigen die een eigen bedrijf willen starten of tijdelijk ondersteuning nodig hebben, over deze regeling te informeren”
De staatsecretaris haakt hierbij aan bij een van de conclusies uit het onderzoek van de internationale onderzoeks- en adviesorganisatie Ecorys. Deze organisatie heeft in 2010 de Bbz-regeling onderzocht, althans een van de doelgroepen, namelijk de startende ondernemers. Het resultaat is te vinden in het rapport ‘Bbz 2004: uit het startblok’.

Conclusies uit het rapport

In het rapport komt men tot de conclusie dat het Bbz bijdraagt aan de stimulering van het ondernemerschap, een duurzame uitstroom uit de uitkering en dat er positieve financiële effecten zijn in vergelijking met het alternatief van de Wwb zonder re-integratie (Wet werk en bijstand, per 1 januari 2015 gewijzigd en heet sindsdien Participatiewet):Het Rapport van Ecosys: Bbz 2004: uit het startblok

  • het aantal starters bedraagt 0,06% van het aantal Wwb-ers (reguliere starters: 0,07% van de bevolking van 20-64 jaar) en 49% van de starters is vier jaar later nog steeds ondernemer; De Bbz-starter zou zonder het Bbz veelal geen onderneming zijn begonnen.
  • van de starters is na vier jaar 74% uit de uitkering, tegen 56% in onze referentiegroep van de Wwb;
  • de besparing op de uitkeringslasten weegt na verdiscontering over 24 jaar ruimschoots op tegen de kosten van het Bbz, het netto resultaat is € 18.900 positief per Bbz-starter.

Gemeenten

Het doel van de Bbz (Besluit Bijstanduitkering Zelfstandigen) is voor alle gemeenten de uitstroom uit de bijstand te bevorderen en instroom in de bijstand vanuit de WW te voorkomen. Het stimuleren van het ondernemerschap is voor de onderzochte gemeenten geen doel op zich.
De meeste gemeenten promoten het Bbz niet actief richting starters, al houden enkele van de elf geïnterviewde gemeenten wel regelmatig voorlichtingssessies.

Actief en minder actief

Gemeenten blijken de Bbz op verschillende wijzen uit te voeren. In het rapport worden twee typen gemeenten onderscheiden: zij die de Bbz actief, respectievelijk minder actief uitvoeren. Actieve gemeenten houden veel contact met coaches, prestarters en
starters en beheersen alle facetten van het Bbz. Minder actieve gemeenten kunnen in bepaalde fasen wel degelijk net zo actief zijn als actieve gemeenten, maar wachten in andere fasen de ontwikkelingen meer af. Actieve gemeenten laten gemiddeld meer starters tot het Bbz toe, behandelen aanvragen sneller, en geven gemiddeld grotere leningen voor bedrijfskapitaal.

Actief is effectiever

Wat duurzame uitstroom en terugbetaling van leningen betreft verschillen actieve en minder actieve gemeenten niet veel. De conclusie is daarom dat actieve gemeenten vergelijkbare resultaten halen voor een relatief grotere populatie Bbz-starters en in dat opzicht effectiever zijn.
Ook constateert het rapport dat de Bbz 2004 nog effectiever wordt als gemeenten het bedrijfskapitaal selectiever verstrekken en de omzetontwikkeling van aspirant-ondernemers kritischer beoordelen.

Onderzoek uit 2011 naar bedrijven en het Besluit Bijstanduitkering Zelfstandigen

IMK Intermediair en Friedeberg Consultancy hebben in 2011 via een aselecte steekproef onderzocht hoe het met bedrijven is gegaan waarover zij een positief advies aan de gemeente hebben uitgebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*